• τα επίπεδα

  A' juniors
  B' Juniors
  Pre-Elementary
  Elementary
  Pre-Intermediate
  Intermediate
  FCE - B2
  Proficiency - C2

 • Pre-Juniors Νηπιακό τμήμα

  Για παιδιά 5-6 ετών
  (Α' Δημοτικού)

 • A' Juniors 4 ώρες την εβδομάδα

  Σε ένα ενεργητικό, διαδραστικό περιβάλλον, τα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα βιωματικά όπως τη μητρική τους, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας. Μαθαίνουμε να σκεφτόμαστε στην Αγγλική γλώσσα.

 • B' Juniors 4 ώρες την εβδομάδα

  Starters
  Cambridge University
  (Young Learners)

 • Pre-Elementary Α' Κανονική 4 ώρες την εβδομάδα

  Movers
  Cambridge University
  (Young Learners)

 • Elementary Β' Κανονική 4,5 ώρες την εβδομάδα

  Flyers
  Cambridge University
  (Young Learners)

 • Pre-Inermediate Γ' Κανονική 5 ώρες την εβδομάδα

  A1
  KET - Cambridge University

 • Intermediate Δ' Κανονική 6 ώρες την εβδομάδα

  B1
  PET - Cambridge University
  BCCE - University of Michigan

 • FCE (Lower - B2) 7 ώρες την εβδομάδα

  FCE Cambridge
  ECCE Michigan
  PTE Pearson

 • Proficiency C2 7 ώρες την εβδομάδα

  CPE Cambridge
  ECPE Michigan
  EDI BCED
  Μόνο με ένα χρόνο σπουδών μετά το επίπεδο Β2 και με 100% επιτυχία